نقشه گستره خشکسالی کشور تا پایان فروردین ماه 1391

استان های واقع در نوار
ساحلی دریای خزر (از رشت تا گرگان )، استان تهران و نیز قسمتهای از استانهای
اردبیل، اصفهان و سمنان در شرایط ترسالی شدید قرار دارند. همچنین استانهای واقع در
جهت مدار شمال غرب – شمال شرق و قسمتهای از مرکزکشورشامل استان‌های اصفهان،
کهکیلویه و بویراحمر و بیش از نیمی از استان شیراز) در وضعیت ترسالی متوسط تا
ترسالی می باشند. استانهای واقع در غرب، جنوب، شرق و جنوب شرق کشور در شرایط نرمال
تا خشکسالی شدید قرار گرفته اند. در این میان تنها استان سیستان و بلوچستان در
شرایط ترسالی متوسط تا خشکسالی متوسط قراردارد که به نظر می رسد بیشتر از شرایط آب
و هوایی دریای عمان و هندوستان بر خوردار شده است. بیشترین گستره خشکسالی در
دوره مزبور مربوط به غرب، جنوب و شرق کشور می باشد. که در شرایط نرمال  تا خشکسالی شدید قرار دارد. در منطقه غرب کشور
گستره خشکسالی به حداکثر خود رسیده و شامل قسمتهایی از  استانهای ایلام، لرستان  و خوزستان می باشد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده