فهرست مشاورین دارای رتبه زیست محیطی صاحب صلاحیت

لیست مشاورین دارای رتبه زیست محیطی صاحب صلاحیت ( مطابق آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۶۳۷/ت۲۸۴۳۷ه مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۴) معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در سایت معاونت مزبور به آدرس   http://pmn.mporg.ir/  قابل دسترسی می باشد.


لازم به توضیح است درخصوص تهیه گزارش های ارزیابی زیست محیطی با توجه به ماده ۶ مصوبه مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۶ شورای عالی حفاظت محیط زیست علاوه بر مشاورین دارای رتبه زیست محیطی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ، مراکز دانشگاهی ،علمی و تحقیقاتی صاحب صلاحیت با رعایت قوانین،  ضوابط و مقررات مربوط نیز می توانند نسبت به تهیه گزارش مطابق آیین نامه ارزیابی زیست محیطی – موضوع تصویب نامه مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۰- اقدام نمایند.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده