شهر سالم شهروند سالم مي سازد !

مي گويند سرانه فضاي سبز شهر خرم آباد از استاندارهاي موجود پايين تر است؛ اين جمله را بارها از زبان مسئولين و كارشناسان حوزه محيط زيست شنيده ايم اما سخن قابل تامل اين است كه آيا به راستي براي حفظ همين فضاي سبز فعلي تمام تلاش خويش را به خرج داده ايم؟ آن هنگام كه شهروندي براي باز كردن ديد مغازه اش به هر دري مي زند تا درخت به تعبير خودش مزاحم را بيمار كرده و در نهايت مجوز قطع آن را بگيرد آيا قبل از آن به اين نكته انديشيده است كه نفس هاي عادي روزانه اش به همان درخت گره خورده است؟

آيا به راستي تعريض خيابان و پياده رو را تنها با قرباني كردن درختان مي توان عملي كرد و از سر راه برداشتن يك درخت كهنسال تنها راه حل موجود است؟ بدون شك افت سرانه فضاي سبز شهر چالشي است جدي كه همواره نگراني مسئولين و شهروندان را در پي داشته و دارد اما آيا تنها ابراز نگراني مي تواند راهگشاي مشكلات پيش روي باشد ! امروز شهر خرم آباد به عنوان مركز استان لرستان با چالش جدي فضاي سبز شهري روبروست و رفع اين مشكل يك همت همگاني را طلب مي كند؛ فرهنگ سازي نخستين موضوعي است كه در گام نخست مي تواند يك موج مثبت را در جامعه ايجاد كرده و همه شهروندان را نسبت به حفظ فضاي سبز موجود تشويق نمايد.

بر اساس شرايط اقليمي و جغرافيايي كه شهر خرم آباد با آن روبروست ايجاد فضاي هاي سبز جديد حتي به شكل عمودي مي تواند در قالب يك طرح كارشناسي شده و راهبردي خرم آباد را به يكي از سبزترين شهرهاي ايران تبديل نمايد. اين در حالي است كه در سالهاي اخير برخي از درختان قديمي شهر خرم آباد به بهانه هاي مختلف قطع شده اند و امروز تنها ردپاي آنها در كنار عابرين پياده به جاي مانده است.

در مديريت كلان شهري گسترش خيابانها، پياده رو ها و در كل فعاليت هاي عمراني مي تواند سبب از بين رفتن پوشش سبز شهر شود اما در مديريت نوين شهري براي به حداقل رساندن تخريبها راهكارهاي موثري نيز پيشنهاد و عملياتي شده است؛ به ديگر سخن تنها قرباني كردن درختان ما را به با شتاب بيشتري به توسعه نمي رساند بلكه در بلند مدت از آثار مثبت توسعه كاسته و در نهايت هزينه هاي جديدي را به شهر تحميل مي كند !

امروزه جابجايي درختاني كه در مسير توسعه قرار مي گيرند به يكي از موضوعات مهم مديريت فضاي سبز شهري تبديل شده كه بايد در برنامه هاي كلان شهري گنجانده شود؛ جاي بسي خوشحالي است كه در بسياري از شهر هاي ايران همچون شيراز و اصفهان برنامه انتقال درختان با موفقيت همراه بوده كه اين خود يك نكته مثبت محسوب مي شود.

البته لازم به ذكر است كه نوع و سن درخت در نحوه جابجايي تاثير داشته و حتي در برخي موارد طرح جابجايي درختان قديمي موثر واقع نشده است اما با اين همه ما وظيفه داريم تلاش خويش را براي حفظ فضاي سبز موجود به كار ببنديم.

به هر روي آنچه كه در اين بين از اهميت فوق العاده بالايي برخوردار است حفظ فضاي سبز موجود شهر خرم آباد بوده زيرا يك اكوسيستم شهري زماني مي تواند شهروداني سالم را حفظ كند كه بر اساس يك چيدمان طبيعي پايه ريزي شده باشد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده