سد جدیدی ساخته نخواهد شد!

به نظر می رسد که چند سال تلاش سازمان های مردم نهاد و فعالان محیط زیست کشور تاثیر چشمگیری، دست کم در از میان بردن توهم مفید بودن بی چون و چرای سدها، داشته است. تا دو سه سال پیش قابل تصور هم نبود که افرادی از داخل دولت از سدها بد بگویند(!) اما اینک معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست می گوید:

هر گونه سد سازی جدید «مطلقاً ممنوع» است؛ در سبز پرس