جانوران چشم درشت برندگان مسابقه دو!

تحقیقات
جدید دانشمندان نشان می دهد اندازه چشم جانوران اگرچه با بزرگ شدن جثه
آنها درشت تر می شود اما در جانورانی که سریع حرکت می کنند این قانون صدق
نمی کند و جانوران سریع حتی با جثه های کوچک چشمان درشتی دارند.  

خرگوش خرمایی

اندازه و بزرگی چشم بیش از هر عضوی از اعضای بدن جانوران در میزان
سرعت آنها موثر است. حیوانات سریعتر مانند این خرگوش خرمایی چشمان بزرگتری
نسبت به جانورانی که کندتر حرکت می کنند دارند. تحقیقات جدید ایده ای که
قبلاً در زیست شناسی مطرح بود مبنی بر اینکه جانوران سریعتر چشمان بزرگتری
دارند به شدت تأیید می کند.

ایده اصلی این است که پستاندارانی که سریعتر حرکت می کنند ابزاری برای
جلوگیری از برخورد با اجسام پیرامونشان نیاز دارند. همچنین لازم است شاخ و
برگها سنگه و صخره ها و سوراخ ها و چله های محیط را شناسایی کنند تا از
لغزش و سکندری خوردن در امان باشند.

به هر حال بیشتر پستانداران انجام حرکات سریعشان وابسته به حس بینایی
است در حالیکه ممکن است در فواصل دور حس شنوایی و یا بویایی آنها کمکی به
شناسایی موانع حرکات سریع آنها نکند.

 


ادامه مطلب ….

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده