تیم ترانگو در آستانه‌ی سفر!

تیم ترانگو در آستانه‌ی سفر است.

در نشست روز ۴شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۱ انجمن، «وحید بهرامی» گزارشی تصویری از برنامه‌ی تیم ترانگوارائه خواهد کرد.

تیم ترانگو در آستانه‌ی کاری بزرگ و کم‌نظیر در تاریخ کوه‌نوردی ایران، به پشتیبانی و دل‌گرمی همه‌ی ما نیاز  دارد.