برگزاري نشست توجيهي تببين ماده 188 قانون برنامه پنجم توسعه در استان البرز

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست استان البرز ، در راستاي تببين ماده 188 قانون برنامه پنجم توسعه نشست توجيهي با حضورمسئولين و كارشناسان ذيربط ازسازمانهاي صنعت ، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي استان البرز برگزار گرديد. مهندس حسن پسنديده با بيان اين مطلب افزود: اين نشست با هدف تببين مفاد ماده 188 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر تسهيل امر سرمايه گذاري و حركت در چارچوب ضوابط ابلاغ گرديده ماده 188 در استان البرزبرگزار گرديد.


مديركل حفاظت محيط زيست استان البرز با اشاره به مضمون ماده قانوني فوق مبني بر جايگاه حاكميتي و نظارتي محيط زيست اظهار داشت : بر اساس ضوابط ابلاغي كليه واحدهاي صنعتي و توليدي موجود كه نيازمند توسعه ، افزايش ظرفيت و يا تغيير خط توليد مي باشند ، نياز به استعلام موردي از محيط زيست دارند . همچنين استعلام بهره برداري كليه واحدهاي صنعتي و توليدي مي بايست از سازمان حفاظت محيط زيست صورت پذيرد.مهندس پسنديده با بيان ضرورت نظارت لازم بر صدور مجوزهاي واحدهاي صنعتي و توليدي در استان البرزاز سوي محيط زيست تصريح نمود : در اين نشست مقرر گرديد دستگاههاي موضوع اين ماده ( سازمان صنعت ، معدن و تجارت و سازمان جهادكشاورزي استان) با همكاري اداره كل حفاظت محيط زيست استان البرزدر سالجاري نسبت به راه اندازي سامانه جامع صدور مجوزها به منظور نظارت و كنترل لحظه اي اعمال ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي در استان اقدام نمايند.


لازم به توضيح است بر اساس مفاد ماده 188 قانون برنامه پنجم توسعه از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردي از دستگاههاي متولي به جز صنايع بزرگ موضوع ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه لغو و اعمال سياست هاي مزبور از طريق كنترل اعمال ضوابط انجام مي شود. 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده