برگزاري كارگاه آموزشي آشنایی با روش هاي آناليز پارامترهاي خاك در استان البرز

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست استان البرز در راستاي توانمندسازي آزمايشگاههاي ادارات كل حفاظت محيط زيست استانها در جهت پيش بيني تمهيدات بخش خاك و انجام آناليزهاي فيزيكو شيمي خاك ، كارگاه آموزشي دو روزه تحت عنوان « آشنايي با روش هاي نمونه برداري و آناليز پارامترهاي فيزيكو شيميايي خاك با اهداف زيست محيطي» براي كارشناسان مسئول آزمايشگاه ادارات كل حفاظت محيط زيست استانها به ميزباني اداره كل حفاظت محيط زيست استان البرز و با مشاركت دفتر پايش فراگيرسازمان حفاظت محيط زيست در كرج ( موسسه تحقيقات آب و خاك و دانشگاه محيط زيست ) برگزار شد.
بر اساس گزارش واصله ، آشنايي با علوم خاك از منظر زيست محيطي ، طرح برخي چالش هاي خاك در كشور،آشنايي با نحوه نمونه برداري خاك و آناليزهاي فيزيكو شيميايي خاك از جمله مباحث مطروحه در اين نشست علمي تخصصي دو روزه بود. شايان ذكر است در روز دوم كارگاه مزبور بازديد از آزمايشگاههاي آماده سازي ، فيزيك و شيمي خاك موسسه تحقيقات خاك و آب صورت گرفت و همزمان چندين آزمايش اصلي و عصاره گيري خاك، به صورت عملي اجرا گرديد.
 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده