برآورد ارزش تفرجی پارك جنگلی قائم كرمان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

محمد ناجی 

دانشجوی كارشناسی ارشد اقتصاد كشاورزی دانشكده كشاورزی

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات

مصطفی بنی‌اسدی

دانشجوی كارشناسی ارشد اقتصاد كشاورزِ دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزی

دانشگاه تهران

ايرج صالح

دانشيار گروه اقتصاد كشاورزی دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزی

دانشگاه تهران

حامد رفيعی

دانشجوی دكتری اقتصاد كشاورزی دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزی

دانشگاه تهران

چکیده

اقتصاددانان محيط زيست در سال‌های اخير به ارزش‌گذاری و سنجش نقش محيط‌ زيست در تأمين رفاه انسان پرداخته‌اند. پارك جنگلی قائم در كرمان از جمله تفرجگاه‌های مهم اين شهرستان است. هدف از اجرای اين تحقيق برآورد ارزش تفرجی پارك جنگلی قائم با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط است. برای دستيابی به اين هدف و برآورد تمايل به پرداخت افراد، از الگوی لوجيت، برمبنای روش حداكثر درست‌نمايی استفاده شد. داده‌های موردنياز با استفاده از 115 پرسش‌نامه از بازديدكنندگان اين پارك به دست آمد. نتايج نشان می‌دهد كه ميانگين تمايل هر فرد به پرداخت برای بازديد از اين پارك، 2157 ريال و تمايل به پرداخت سالانه هر خانوار، 178191/33 ريال است. با توجه به نتايج، ملاحظه شد كه يك درصد افزايش در قيمت پيشنهادی، احتمال پذيرش آن را 40/5 درصد كاهش می‌دهد و نيز متغير درآمد، بيشترين تأثير را در پذيرش مبالغ پيشنهادی دارد.


متن مقاله را در اینجا بخوانید!

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده