با آخرین اصلاحات در آیین‌نامه آمادگی و مقابله با آثار زیانبار پدیده گرد و غبار

پدیده ریز گرد آثار زیانبار بد رفتاری انسان با طبیعت را در این سال ها نمایان کرد و نشان داد شتاب انسان در دست اندازی و تخریب، بدون پی آمد نیست و طبیعت مرز جغرافیای سیاسی نمی شناسد و روابط بین المللی و حقوق دیگر ملل می تواند در بستر حیات که بمثابه یک کشتی است، بسیار با اهمیت باشد و تأثیر اجرای معاهدات بین المللی از این رو مهم و  کمک ها و سرمایه گذاری های دولت ها را در هر نقطه از بستر حیات توجیه و معنی دار می کند 


اما از واقعیات نمی توان روی گرداند و از کنار چالش به تعارف گذشت ، با این نوع


نوشته شده در: دسته‌بندی نشده