بازرسي هدايت گرانه – بازرسي مچ گيرانه – 6

این مجموعه یادداشت ها در واقع بخشی از کتاب سندروم ها در منابع طبیعی کشور (در حال تألیف) گردآوری می شوند

نباید مأموریت یک سازمان مشتبه شود و طرح ها و برنامه ها منحرف از راهبرد ها و سیاست های اجرایی تهیه و تدوین شوند  و این وظیفه بازرسی هدایت گرانه ، مخصوصاً از نوع درون سازمانی است که کارکنان را در مسیر مأموریت سازمان قرار دهد و برنامه های و ابزار ها و امکانات و اعتبارات و منابع متنوع ( مالی زمین و آب و خاک) ً ، را در قالب سیاست های کلان جمهوری اسلامی و راهبردها و سیاست های مندرج در چشم انداز قرار دهد.

همه آحاد کشور و مخصوصاً بهره برداران

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده