بازرسي هدايت گرانه – بازرسي مچ گيرانه – 5

شایسته نیست با بازنشسته شدن نیرو های کارآمد و مجرب در بخش جنگل، افعال نظارتی بدلیل فقدان نیروی انسانی بتدریج فراموش شود . اگر مکانیزم جذب نیرو به هر دلیل از جمله کوچک سازی دولت و برونسپاری وظایف تصدیگری در دستور کار است ، چرا این مسیر هموار نمی شود و امور نظارت به بخش غیر دولتی واگذار

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده