ماده 188 قانون برنامه پنجم توسعه اجرایی می شود.

بر این اساس اخذ مجوز موردی از محیط زیست از ابتدای سال 1391 برای کلیه واحدهای صنعتی ، تولیدی رده های ۱ الی ۶ موضوع ماده ۳ ضوابط و معیارهای استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی در داخل شهرک ها و نواحی صنعتی لغو می گردد. همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۱ رده های 1 و 2 و3 موضوع ماده 3 ضوابط و معیارهای استقرار صنایع در خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی نیاز به استعلام موردی از محیط زیست ندارند و از ابتدای سال 1392 کلیه واحدهای صنعتی و تولیدی رده های 4 ، 5 و 6 ضوابط مزبور در خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی نیاز به استعلام از محیط زیست ندارند. البته کماکان در خصوص بهره برداری از واحدهای صنعتی و تولیدی و همچنین توسعه ، اقزایش ظرفیت و یا تغییر خط تولید استعلام از ادارات کل محیط زیست استانها صورت خواهد گرفت. مفاد این ماده ی  ... “ماده 188 قانون برنامه پنجم توسعه اجرایی می شود.”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

زمینخواری در گذر زمان

تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در قالب ماده 5 لایحه جامع منابع طبیعی می تواند نوید خوبی برای ساختار سازی حفظ و صیانت از اموال عمومی ملی شده و مبارزه با زمینخواری باشد. اراضی پارک پردیسان در 40 سال قبل خارج از محدوده شهر ولی امروز در قلب تهران فعلی قرار دارد و با دست عوامل سازمانی و مدعی حفظ و صیانت و توسعه فضای سبز ، با تقلیل سطح از 300 به 100 هکتار ( بنا بر اخبار) و با تغییر کاربری  ... “زمینخواری در گذر زمان”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده