چه کسانی جای فریدون پور رضاها را خواهند گرفت و آیا توانند گرفت

خواننده فولکلور،استاد فریدون پور رضای گیلانی برای نه تنها گیلانی ها که برای بیشتر ایرانی ها خواننده شناخته شده ای است.۲۳ فروردین از این دیار رفت.اما دریغ که جای اینها کسی نمیاید. درست آن بود -درین چند دهه که او می خواند -دهها کس مانند او میامدند و پرورش می یافتند.و چرا جامعه مانند اینها را پرورش نمی دهد و بجایشان بسیار فوتبالیست میاید به جای فولکلوریست! ترانه های استاد را گوش می دهی به اهمیت کار او پی می بری،بومیت و محیط زیست،کار و کشاورزی و مهر و عشق و