مقدمه اي بر روشهاي برآورد نياز آبي گياهان در عرصه هاي طبيعي مناطق خشك و بياباني (9)

3-
مرحله

مياني رشد

مرحله مياني رشد، از زمان برقراري پوشش كامل مؤثر شروع شده و تا رسيدن محصول ادامه مي يابد. مرحله مياني طولاني ترين مرحله رشد در گياهان چند ساله و بسياري از گياهان يکساله مي باشد. در مرحله مياني رشد، ضريب گياهي (Kc mid) به بيشترين مقدار مي رسد. تفاوت ضريب گياهي از مقدار مرجع(يعني1)، به طور عمده، ناشي از تفاوت مقاومت و ارتفاع گياه و سطح مرجع چمن و همچنين، شرايط اقليمي است.

 4- مرحله پاياني رشد

مرحله پاياني از شروع رسيدن محصول (انتهاي مرحله مياني)
تا برداشت آن يا پلاسيدگي كامل گياه ادامه دارد.  محاسبه ضريب گياهي و تبخير  تعرق گياه در پايان دوره رشد يعني تا زمان برداشت، خشك شدن طبيعي و پلاسيدگي كامل گياه يا ريزش برگ ها خاتمه مييابد. براي برخي گياهان چند ساله در اقليم بدون يخبندان، رشد گياه ممكن است در سراسر سال ادامه يابد به نحوي كه، انتهاي مرحله پاياني رشد مصادف با تاريخ كشت گياه در سال پيش گردد. ضريب گياهي در انتهاي مرحله پاياني (Kc end ) ، تأثير عمليات مديريت آب و گياه را منعكس مي كند. مراحل چهار گانه
فوق در شكل 5 بطور شماتيك نشان داده شده است.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده