مدير كل آموزش و پرورش استان البرز اولين محيط يار آموزش و پرورش

به گزارش روابط عمومي و امور رسانه اداره كل حفاظت محيط زيست استان البرز ، طي مراسمي كه با مشاركت ادارات كل آموزش و پرورش و حفاظت محيط زيست استان البرز و معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط زيست كه در روز سوم ارديبهشت و به مناسبت آغاز طرح محيط ياران ويژه مربيان آموزش و پرورش استان البرز در هفته زمين پاك برگزار گرديد ، از سوي معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط زيست آقاي دكتر يازرلو نخستين لوح سپاس و كارت عضويت محيط يار بنام آقاي مهندس حليمي مدير كل آموزش و پرورش استان البرز صادر و به ايشان اهدا گرديد./.
 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده