ماده 188 قانون برنامه پنجم توسعه اجرایی می شود.

بر این اساس اخذ مجوز موردی از محیط زیست از ابتدای سال 1391 برای کلیه واحدهای صنعتی ، تولیدی رده های ۱ الی ۶ موضوع ماده ۳ ضوابط و معیارهای استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی در داخل شهرک ها و نواحی صنعتی لغو می گردد. همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۱ رده های 1 و 2 و3 موضوع ماده 3 ضوابط و معیارهای استقرار صنایع در خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی نیاز به استعلام موردی از محیط زیست ندارند و از ابتدای سال 1392 کلیه واحدهای صنعتی و تولیدی رده های 4 ، 5 و 6 ضوابط مزبور در خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی نیاز به استعلام از محیط زیست ندارند. البته کماکان در خصوص بهره برداری از واحدهای صنعتی و تولیدی و همچنین توسعه ، اقزایش ظرفیت و یا تغییر خط تولید استعلام از ادارات کل محیط زیست استانها صورت خواهد گرفت.


مفاد این ماده ی قانونی (ماده ۱۸۸ قانون برنامه پنجم توسعه ) به شرح زیر است : به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری ، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و با هماهنگی معاونت ، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی مشخص ، شفاف و ثابت را در چهارچوب قوانین برای یک دوره زمانی پنجساله تدوین و جهت درج در کتاب راهنمای سرمایه گداری موضوع تبصره 3 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ظرف مدت 6 ماه اول برنامه ارائه نماید.کلیه واحدهای صنعتی ، تولیدی ، عمرانی ، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت ضوابط و استانداردهای فوق می باشند.


از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردی از دستگاههای متولی به جز صنایع بزرگ موضوع ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه لغو و اعمال سیاست های مزبور از طریق کنترل اعمال ضوابط انجام می شود.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده