ضريب گياهي مرحله اوليه رشد درختان و درختچه ها

ضريب
گياهي مرحله اوليه
رشد درختان و
درختچه ها بايد
شرايط سطح زمين
در دوره پيش
از رويش مجدد برگ
درختان يا درختچه هاي خزان شونده
يا شرايط دوره
خواب يا فعاليت
پايين درختان يا درختچه هاي هميشه
سبز را منعكس
كند. اين ضريب
به مقدار پوشش
چمن يا علفهاي
هرز، فواصل بارندگي و
آبياري، تراكم درختان
و پوشش مالچ
بستگي دارد. براي
درختان ميوه خزان
شونده در اقليم بدون يخبندان، مقدار
ضريب گياهي در
مرحله اوليه رشد
مي تواند در
خاك داراي پوشش
گياهي0.8 تا 0.9 باشد و
در شرايطي كه
خاك بدون پوشش
بوده و فواصل
بارندگي يا آبياري
زياد است، 0.3 تا 0.4 باشد.
اين

ضريب براي درختان
ميوه هميشه سبز
(بدون ريزش
همزمان برگ ها)
و داراي دوره
خواب تغيير چنداني ندارد. چنانچه،
پوشش گياهي 50 درصد يا
كمتر باشد، اين
ضريب وضعيت سطح
خاك (خاك بدون پوشش،
خاك با پوشش مالچ يا چمن زنده
يا علفهاي هرز)
را نيز، منعكس
مي كند.

لازم به ذكر است كليه موارد فوق كه معمولا براي محاسبه نياز آبي گياهان در مدل
كراپ وات استفاده مي شود و بطور مشروح توضيح داده شد بيشتر براي محصولات زراعي و
باغي است اما چنانچه قصد استفاده از اين مدل براي گونه هاي درختي يا درختچه اي
مناطق بياباني باشد دوره هاي رشد چهارگانه براي اين گونه ها خيلي مصداق پيدا نمي
كند از اين نظر مراحل اوليه و توسعه را نمي توان به ميزان درصد پوشش سطح زمين
ارتباط داد زيرا كاشت اين گونه ها برخلاف محصولات زراعي با فواصل نسبتا زياد صورت
مي گيرد و علاوه بر پوشش سطحي، رشد ارتفاعي و حجم فضاي اشغال شده آنها نيز بايد
ملاك عمل قرار گيرد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده