زمین پاک- روز دوم

روز دوم هفته زمین پاک، حمایت از بازیافتآئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها

ماده 1- علاوه بر عبارات و اصطلاحات
مندرج در ماده (2 ) قانون مدیریت پسماندها – مصوب 1383-، عبارات واصطلاحات زیر در
معانی مشروح به كار می رود:

1- قانون :
قانون مدیریت پسماندها-مصوب 1383- 

2-جداسازی : جدا كردن زباله ها از
یكدیگر

3- بازیافت : فرآیند تبدیل پسماند به
مواد یا انرژی قابل استفاده مجدد

4- کار گروه ملی : کار گروه  ملی
مدیریت پسماندها

5- صندوق : صندوق ملی محیط زیست
(موضوع بند “ب” ماده (68) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی …

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده