زمینخواری در گذر زمان

تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در قالب ماده 5 لایحه جامع منابع طبیعی می تواند نوید خوبی برای ساختار سازی حفظ و صیانت از اموال عمومی ملی شده و مبارزه با زمینخواری باشد.


اراضی پارک پردیسان در 40 سال قبل خارج از محدوده شهر ولی امروز در قلب تهران فعلی قرار دارد و با دست عوامل سازمانی و مدعی حفظ و صیانت و توسعه فضای سبز ، با تقلیل سطح از 300 به 100 هکتار ( بنا بر اخبار) و با تغییر کاربری

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده