روزشمار هفته زمین پاک 1391

۲/۲/۹۱              شنبه                     زمین پاک – مدیریت پسماند


۳/۲/۹۱            یکشنبه                  زمین پاک – حمایت از بازیافت


۴/۲/۹۱            دوشنبه                   زمین پاک – حفاظت از منابع آب


۵/۲/۹۱          سه شنبه                  زمین پاک – حفاظت از منابع خاک


۶/۲/۹۱         چهارشنبه                 زمین پاک – باورهای دینی و اخلاقی


۷/۲/۹۱          پنج شنبه                      زمین پاک – مشارکت عمومی


شعار هفته زمین پاک سال ۱۳۹۱ : سلامت زمین – سلامت انسان


نوشته شده در: دسته‌بندی نشده