دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک

بشر در چند دهه اخیرمتوجه نیاز به توسعه منابع پاک و تجدیدپذیر انرژی گشته است. بدین منظور هدف او کاهش شدت استفاده از انرژی همگام با توسعه منابع انرژی پاک بوده و امید بر این است که بتواند وابستگی اش را به سوخت های فسیلی قبل از اتمام کامل این منابع از بین ببرد. مهمترین عوامل ترغیب در این راستا، نه تنها از بین رفتن کامل منابع فسیلی بوده بلکه اثرات سوء زیست محیطی ناشی از کلیه مراحل تولید، توزیع و مصرف این سوخت نیز می باشد و از این روی است که ویژگی پاک برای انرژی مطرح می گردد. روشن است که بهره برداری از انرژی بدون اثرات سوء زیست محیطی امکان پذیر نبوده و الزاماً واژه (پاک) با قیدی سبکتر برای حرکت هایی است که منجر به کاهش این اثرات گردند.هدف این کنفرانس سالانه ، آشنایی متخصصان و پژوهشگران دانشگاهی و مراکز پژوهشی و صنعتی کشور با فعالیت های انجام شده در زمین های مرتبط با انرژی ، مبادله اطلاعات و ایجاد ارتباط بین صنعتگران و پژوهشگران ، آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و فناوری درزمینه های گوناگون فناوری های انرژی پاک وتشکیل میزگردهای تخصصی می باشد.برگزاری کارگاه های آموزشی برای معرفی آخرین ابداعات و تحولات در ابزارهای تحقیقاتی و تکنولوژی روزهمراه با بررسی مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر در به کارگیری انرژی پاک و فرهنگ سازی و ترغیب عموم به استفاده انرژی های تجدیدپذیر از جمله برنامه هایی است که طی برگزاری این کنفرانس به انجام خواهند رسید.


محورهای همایش 
پیل های سوختی
انرژی زمین گرمایی
انرژی وابسته به آب
انرژی هیدروژن
انرژی خورشیدی
انرژی باد
سیستم های انرژی هیبرید
مدیریت و بهینه سازی انرژی
بازیافت انرژی
روشهای ذخیره سازی انرژی
اثرات زیست محیطی منابع انرژی تجدید پذیر
ارزیابی جنبه های اقتصادی و فنی منابع انرژی پاک
دیگر زمینه های مرتبط با انرژی های پاک


برگزار کنندگان: پژوهشکده انرژی مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
مهلت ارسال چکیده مقالات:
مهلت ارسال متن کامل مقالات: 4 خرداد 1391
تاریخ برگزاری همایش: 21 و 22 تیر 1391


سایت همایش: acec.ir/2012
تلفن تماس دبیرخانه: 0342-6228011
آدرس دبیرخانه: کرمان، انتهای بزرگراه هفت باغ علوی،مرکز بین المللی علوم، تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده