تأمل بر فعالیت کشاورزی در سال تولید ملی ،کار و سرمایه ایرانی

توجه به ظرفیت های موجود کشور می تواند در خلق فرصت های قابل استفاده در این سال مفید باشد، در هر حال ملتی که تهدید می شود با وجود امنیت مواد غذایی و منابع تامین انرژی از حاشیه امنی برخوردار می گردد و آسیبی نمی بیند و هزینه زایدی نیز ندارد.


در گذری به تاریخ سیستان و شهرت آن دیار به انبار غله از قول حکمای ساسانی و یا یعقوب لیث صفاری و مورخینی


  

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده