بسط شاخص نويسي در برنامه عملياتي طرح مرتعداری چند منظوره

برنامه عملیاتی طرح مرتعداري چند منظوره با رویکرد ضوابط آمایش سرزمینی و نظام يكپارچه برنامه‌ريزي و مديريت توسعة سرزميني كه در تبعیت از نظام فنی و اجرایی کشور با طي  مراحل پیدایش و قیمت تمام شدة محصول و كالا و خدمات تولیدی، مي تواند   داراي محاسبه فایدة ملی گردد،  در  7   محور – 30 شاخص كلي و   155 زير شاخص دارد و مي تواند برحسب ديگر مزيت هاي اجراي طرح

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده