بازرسي هدايت گرانه – بازرسي مچ گيرانه

هدر رفت يا عدم استفاده بهينه از عوامل توليد يا تالي فساد در فرايند انجام تكاليف يا اختيارات در درون دستگاه از جنبه هاي مختلفي اهميت دارد ، كه يكي از جنبه هاي با اهميت آن اثر بخشي است


كه مي تواند توجيه كننده تنوع فعاليت ها در مطالعه اجرا و نظارت طرح و برنامه ها باشد و از بعد


اجتماعي و اقتصادي در مسير توسعه و تحول، تحقق بخش اهداف گردد.


مزر بين كنترل و بازرسي- ارزيابي و ارزشيابي

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده