بازرسي هدايت گرانه – بازرسي مچ گيرانه – 4

واضح ترین ایراد این طرح ها ، قرار
داد اجرای طرح غیر منطبق با قانون و شرط ضمن عقد بر خلاف قانون در مورد
دریافت بهره مالکانه است طرحی که تمهیدات تجدید برنامه ندارد، تاریخ خاتمه
طرح ندارد و تمهیدات چگونگی تجدید نظر ندارد و انتخاب سطحی جزء از کل و
محاط در منابع طبیعی غیر قابل واگذاری است   

با این وصف جنگلبانان و سازمان جنگل
ها جزء اولین دستگاهی هستند که در برونسپاری وظایف دارای سنگ بنای محکمی
هستند و خشت های

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده