بازرسي هدايت گرانه – بازرسي مچ گيرانه – 2

اگر كنترل و بازرسي فقط در پايان كار انجام شود، کنترل و بازرسی مچ گیرانه است و در باز گرداندن منابع و انرژي هدر رفته نا توان است و ظرفيت ها و فرصت هاي مرتبط را مي سوزاند و كلاً مخرب است.


منابعي چون سرمايه ،نيروي كار، زمين و مديريت براي تحقق اهداف در اختيار دستگاه قرار مي گيرند


سامانه و فرايند انجام امور تكليفي يا اختياري هر دستگاه اعم از روش سنتي يا مكانيزه ، با قواعد فني طي مي شود و انطباق اقدامات

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده