اولین کارگاه توانمندسازی زیست محیطی دهیاران استان البرز برگزار شد.

كارگاه توانمندسازي زيست محيطي دهياران استان البرز با هدف فرهنگ سازي وارتقا آگاهي زيست محيطي برگزارشد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست استان البرز،‌دراين مراسم كه با همكاري دانشگاه محيط زيست برگزارشد،120نفرازدهياران استان البرز دركارگاه آموزشي يك روزه توانمندسازي زيست محيطي شركت نمودند.
مدير كل حفاظت محيط زيست استان البرز دراين مراسم  با اشاره به اولويت فرهنگ سازي وارتقا آگاهي زيست محيطي شهروندان درسال 91توسط سازمان حفاظت محيط زيست ازبرگزاري دوره هاي آموزشي جهت گروههاي مختلف هدف شامل:دانش آموزان ،مربيان مدارس،كاركنان ادارات،دهياران،بسيجيان،اصحاب رسانه واجراي طرح محيط ياري درسال جاري  دراستان البرزخبرداد.
مهندس پسنديده بااشاره به مقوله محيط زيست و اهميت آن درزندگي امروزنسل بشري بااستناد به اصل پنجاهم قانون اساسي حفظ ونگهداري محيط زيست به عنوان يك وظيفه عمومي ياد نمود وجلوگيري ازهرفعاليتي كه با آلودگي ويا تخريب محيط زيست همراه باشد را از کلیه دهياران استان البرز خواستارشد.
مهندس ايران ن‍ژاد فرماندار كرج، مهندس مدني مدير سازمان مدیریت پسماند شهرداري كرج، مهندس بهادري مديركل امورروستايي استانداري البرز و دكترشيردم رياست دانشگاه محيط زيست از ديگرسخنرانان اين مراسم بودند.

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده