ارزش‌گذاری اقتصادی پارک‌های پردیسان و لویزان

سید محمد مجابی

کارشناس ارشد علوم محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

مسعود منوری

دکتراي علوم محیط زیست، استادیار دانشکده محیط زیست و انرژي، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

پارك‌های شهری از ارزش‌های تفرجگاهی مهمی برای گذران اوقات فراغت مردم برخوردار هستند. پارك پردیسان در غرب شهر تهران و پارك لویزان در شرق این شهر ارائه‌کننده سطحی از خدمات کیفی برای مردم محسوب می‌گردند. اما، ارزیابی اقتصادی این خدمات با معیارهای عادی بسیار دشوار بوده و عمدتاً با لحاظ نمودن برخی از شاخص‌ها، برآورد ارزش اقتصادی آنها انجام می‌شود. در این مقاله، برای ارزیابی اجتماعی و اقتصادی پارك‌های پردیسان و لویزان از روش کلاوسون استفاده شده است. این روش بر مبنای استفاده از نقشه، دیدگاه و خصوصیات اقتصادی-اجتماعی بازدیدکنندگان از پارك‌ها و نیز افزایش هزینه مسافت و دسترسی می‌باشد. لذا در این تحقیق، بر حسب تعداد بازدیدکننندگان هر یک از پارك‌ها و هزینه دسترسی آنان، منحنی تقاضا با توجه به در نظر گرفتن ورودی‌های فرضی بر مبنای یافته‌های پرسشنامه‌ها ترسیم گردید. محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد که برآورد ارزش اقتصادی تفرجی براي پارك پردیسان 77/6 میلیون ریال و پارك لویزان 53 میلیون ریال در روز بوده است. نتایج به دست آمده با در نظر داشتن خصوصیات فردی و اجتماعی بازدیدکنندگان نظیر سطح سواد، سن و درآمد آشکار می‌سازد که دارندگان با حداقل مدرك تحصیلی دیپلم در پارك‌های پردیسان و لویزان به ترتیب 91/4 و 66/3 درصد و درآمد ماهانه آنان در سطح کمتر از یک میلیون ریال در هر یک از پارك‌های مذکور 39/8 و 49/8 درصد بازدیدکنندگان را تشکیل می‌دهد.


متن مقاله را در اینجا بخوانید!

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده