آب خزر میاد تا مرکز یا متروی مرکز میره تا خزر؟!

ما آخرش نفهمیدیم قراره آب دریای خزر را بیارن تا مرکز ایران یا متروی مرکز ایران را ببرن تا دریای خزر؟!!

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده