کانون وکلای دادگستری اصفهان برگزار می کند: همایش تخصصی قانون، آب، زاینده رود