همیاری با همیار محیط زیست

ما که خود را کنشگر (فعال) محیط زیست می دانیم، بیشتر اوقات به کارهای فرهنگی و “ریشه ای” مشغولیم که شاید نتیجه ی آن ها را “نتیجه” های ما هم نبینند یا ببینند(؟!) اما، کارهایی هم هست (مانند نشاندن نهالی یا کمکی به پرندگان مهاجر، و…) که ملموس و دم دست اند و می توانیم نتیجه اش را درجا ببینیم و صفا کنیم!

از همه ی دوستان درخواست دارم به فراخوان زیر، به فراخور توان خود، هرچه زودتر پاسخ دهند:

مشارکت مالی برای آزادی باقر زارع، همیار محیطبان هرمزگان