سبزاندیشان اراک و روز جهانی آب

در تارنمای موسسه ی زیست محیطی “سبز اندیشان اراک”، یادداشتی درباره ی روز جهانی آب آمده است که می توانید آن را در اینجا بخوانید.