سال جدید را با قتل عام ماهی های قرمز و لاک پشت های آبی گوش قرمز آغاز نکنیم


تجارت ماهی قرمز و در چند سال گذشته لاک پشت آبی گوش قرمز مدت هاست که در دوره زمانی ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین شکل میگیرد تجارتی که محصول آن هیچ ریشه ای در تاریخ باستانی عید نوروز ایرانی ندارد .