ریشه منطقه حفاظت شده البرز مرکزی

 


بی تردید هیچ یک از محافظین و حمایت کنندگان منابع طبیعی و محیط زیست کشور و مدافعین حقوق نسل ها در انفال و ثروت های ملی مناطق چهارگانه را با ویژگی شکارگاه نمی خواهند و مخصوصاً برای کسانی که در حقوق مفروض اجتماعی ، در قانون اساسی و همة قوانین عادی برتری و تمایزی که تبعیض تلقی شود برخوردار نیستند ، اما در عمل جایگاه و سمت اجتماعی اشخاص اختیارات را بر تکلیف مسلط کرده و عفو واغماض چنان عرصه تبعیض

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده