دويست هزار بذر بلوط در لرستان كاشته مي شود

همزمان با هفته منابع طبيعي و روز درختكاري « انجمن دوستداران طبيعت و محيط زيست لرستان » با مشاركت دانشگاه هاي اين استان و اداره كل منابع طبيعي لرستان پروژه كاشت دويست هزار بلوط را اجرا خواهد كرد.پروژه كاشت دويست هزار بذر بلوط از چند ماه پيش با پيگيري هاي شوراي هماهنگي تشكل هاي مردم نهاد استان لرستان و همچنين اقدامات موثر انجمن دوستداران طبيعت و محيط زيست لرستان در هفته جاري به سرانجام خواهد رسيد.

بنابراين گزارش، پروژه مذكور با مشاركت چهار دانشگاه « پيام نور، علمي كاربردي، آزاد و دانشگاه لرستان »  از روز دوشنبه 15 هفته جاري آغاز و در روز شنبه 20 اسفند ماه به كار خود پايان خواهد داد. لازم به ذكر است كه در اين پروژه بيش از 500 دانشجو و يك صد دوستدار محيط زيست و همچنين نهادهايي همچون منابع طبيعي مشاركت خواهند داشت.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده