درخت پیر ترین موجود زنده، اما بی شناسنامه !

انتظام امور مربوط به حیات اجتماعی زندگی انسان ایجاب کرد، تا انسان سندی که هویت انساب هر فرد و تولد او در روز و ماه و سال و در محل از ملیت است داشته باشد و پیر ترین های خود را شناسائی کند.


سه جامعه زنده شناخته شده در جهان مادی شامل انسان – حیوان – گیاه با توانایی های متفاوتی در عین وابستگی درونی و بیرونی نسبت

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده