تاریخ نابودی تدریجی طبیعت ،محیط زیست ،مخلوقات و تمدن های انسانی کره زمین

خلاصه قسمت های قبل… قسمت سوم در طول قرن هفدهم انگلیسی ها ، فرانسوی ها و هلندی ها به رقابت و جنگ دریائی و کشمکش بر سر تصرف هند مشغول بودند .هند پس از مرگ اکبر شاه مغول در سال ۱۶۰۵ توسط حکومت های فئودالی پراکنده اداره می شد . در سال های منجر به ۱۷۶۰ ( پادشاهی جرج دوم ) پس از نبرد پلاسی و واندواش انگلیسی ها در هند بر فرانسوی ها پیروز شدند و سلطه خود و کمپانی هند شرقی را کامل کردند .در طول سال های ۱۷۴۹ تا ۱۷۶۰ انگلیسی ها و فرانسوی ها بر سر مستعمرات خود در