باقر آزاد می شود!

باقر زارع همیار محیط زیست، با جمع شدن مبلغ دیه، به زودی از زندان آزاد خواهد شد. درود بر دست اندر کاران انجمن طرح سرزمین و سبز پرس که پیشنهاد جمع آوری کمک های مردمی را دادند. و درود بر ده ها نفری که به سرعت (در مدت فقط 9 روز) با کمک های خود، ده میلیون تومان را فراهم ساختند. (خبر را در سبز پرس بخوانید.)

به سهم خودم از دوستان کوه نوردی که در این ماجرا مشارکت کردند و جلوه ای از توان سازمان های مردم نهاد را به نمایش گذاشتند، نهایت سپاسگزاری را دارم… .

دل هاتان همیشه پر مهر و بهاری باد!