باز هم تغییری دیگر در پردیسان!(نگاهی به تغییر و تحول مدیران و کیفیت مدیریت محیط زیست در ایران)

باز هم تغییری دیگر در پردیسان!


این جمله دیگر
برایمان شناخته شده است!هر چند وقت یکبار این تیتر در صدر اخبار پايگاه خبري
سبزپرس قرار میگرفت!
سبزپرس سال 90 پر بود از این جمله!
با مرور هر روزه
اخبار،منتظر بودم تا بار دیگر به این جمله بر بخورم و از اتفاقی جدید در روند
مدیریت و سابقه تاریخی پر فراز و نشیب محیط زیست ایران باخبر شوم.
آمار و ارقام و احکام
جدید حاکی از تغییرات وسیع در سطوح مختلف مدیران پردیسان در یکسال گذشته است.اگر
به این آمار تغییرات مدیران کل استان ها و معاونینشان را نیز اضافه نماییم….

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: