آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی ، خدماتی و عمرانی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1390 بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی ، خدماتی و عمرانی را به شرح زیر تصویب نمود :


آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی ، خدماتی و عمرانی


ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:


الف- سازمان : سازمان حفاظت محیط زیست.


ب- طرح : طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی ، خدماتی و عمرانی موضوع پیوست شماره (1) مصوبه شماره 144479/45880 مورخ 20/7/1390.


ج- گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی : گزارش مطالعاتی که با هدف پیش بینی و شناسایی مجموعه آثار و پیامدهای زیست محیطی احتمالی یک طرح صورت می گیرد و در قالب گزارش ارزیابی اجمالی و گزارش ارزیابی تفصیلی تدوین می شود.


د- گزارش ارزیابی اجمالی : گزارشی که بر اساس سرفصل های تعیین شده در پیوست شماره (2) مصوبه شماره 144479/45880 مورخ 20/7/1390 تهیه می شود و هدف عمده آن ، پیش بینی اثرات مهم و ماندگار طرح مورد نظر در محیط زیست و کمک به انتخاب بهینه گزینه های طرح می باشد.


ه- گزارش ارزیابی تفصیلی : گزارشی تکمیلی و تاحد امکان کمی و مدلل که در آن جنبه ها و نکات مندرج در گزارش ارزیابی اجمالی به ویژه وضع موجود محیط زیست منطقه اجرای طرح ، جنبه های زیست محیطی طرح و شعاع تاثیرگذاری آنها و نیز تمهیدات مربوطه به طور دقیق تشریح و ارائه می شود. هدف عمده این گزارش تدقیق پیش بینی اثرات و تصمیمات متخذه و در نهایت ارتقای کیفی تمهیدات پیشنهادی می باشد که شرح خدمات آن بر اساس پیوست شماره (2) مصوبه شماره 144479/45880 مورخ 20/7/1390 در مقیاس دقیق تر توسط دستگاه اجرایی ذیربط با همکاری سازمان تهیه می شود.


متن کامل تصویب نامه را در ادامه ی مطلب ملاحظه فرمایید.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده