57(90)- جمعیت زنان و مدیریت منابع طبیعی

عصر
روز یک شنبه مورخ هفت اسفند 1390 در گردهمایی اسفند ماه جمعیت زنان مبارزه با آلودگی
محیط زیست شرکت کردم. موضوع جلسه سخنرانی خانم دکتر سودابه علی احمدی کروری با موضوع”چالش
ها و نحوه مدیریت اکوسیستم های طبیعی” بود.

با
آن که جلسه در مجاورت دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران برگزار می شد، اما
دانشجویان زیادی شرکت نکردند. جایشان سبز، سخنران، به راستی مطالب جالبی ارائه
داد.

از
خانم کروری در زمینه درختان کهنسال و جنس ارس کتاب هایی منتشر شده اما دیدگاه های
ایشان در زمینه آموزش منابع طبیعی در سطوح عالی، انتخاب دانشجو، کاهش سطح جنگل ها
در اثر عملیات عمرانی، تهیه اسناد ملی و استانی در زمینه منابع طبیعی و بالاخره مفهوم
طبیعت گردی برایم تازگی داشت.

پرسش
و پاسخ ها هم چالشی و جدی بود.

امیدوارم
رسانه ها به انعکاس دیدگاه های ایشان در این زمینه بپردازند، شاید به کارآید!

راستی،
یک جلد کتاب هم از جمعیت دریافت شد که بماند برای یادداشت دیگری.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده