54(90)- تیتر و تیترک

روزنامه
اقتصاد پویا در 27 بهمن 1390از قول معاون محترم وزیر جهاد سازندگی تیتر زده است:

75
هزار هکتار از اراضی خوزستان تا پنج سال آینده بیابان زدایی می شود.

بعد در
تیترک زیر آن می خوانیم: اراضی بیابان های کشور در حدود 32 میلیون هکتار است.

من به
بحث فنی بیابان، بیابان زایی و بیابان زدایی (یا درست ترمقابله با بیابان زایی) و
چند و چون آن کاری ندارم فقط کارکرد تیتر و تیترک مورد نظرم است که چگونه در دوسطر
این نکته را می رساند که با این سرعتی که در اجرا داریم حالا حالا ها باید بدویم!

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده