53(90)- جنگل و بارش

پرسش
این است که در جنگل های شمال ایران، وقتی از جلگه به سمت ارتفاعات می رویم، تغییرات
میزان بارش ها چگونه است؟ در این باره دو دیدگاه وجود دارد.

یک-
این روند کاهنده است و هرچه به طرف ارتفاعات برویم، میزان بارندگی کاهش می یابد.

دو-
تا یک ارتفاعی میزان بارندگی زیاد می شود و پس از آن کاهش می یابد؟

دیدگاه
اول بیشتر متعلق به افرادی است که با توجه به تجزیه و تحلیل آمارهای ایستگاه های
هواشناسی موجود به چنین نتیجه ای رسیده اند.

دیدگاه
دوم را هم جنگل شناسان با توجه به پوشش گیاهی و نوع درختان بیان کرده اند. آن ها
در هر منطقه مرز تقریبی را هم مشخص می کنند.

البته
با توجه به دره های عمیق که البرز را شکافته است و با توجه به دیواره های متعدد
این رشته کوه، شاید نتوان فرمول ساده ای ارائه کرد، اما اگر ایستگاه های هواشناسی
به تعداد کافی و با پراکنش مناسب در این جنگل ها وجود داشت دانش ما هم عمق بیشتری
می یافت!

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده