بحران در کرمان …..

به گزارش خبرنگار مهر، کمبود آب در استان کرمان یک بحران جدی است؛ 15 سال خشکسالی بر سر حیات در این منطقه سایه افکنده است. بارشهای جوی به میزان کافی نیست و نمی تواند عطش زمین تشنه را فروبنشاند. در همین وضعیت، برداشت بی رویه از منابع آبی در کنار شرایط خاص اقلیمی آن هم در استانی که کشاورزی منبع درآمد ساکنان مناطق زیادی از آن بوده و بخش صنعتی و معدنی منطقه برای توسعه، معطل تامین آب خود مانده، موجب شده تا مسئولان پی چاره اندیشی باشند؛ طرحهای انتقال آب از گزینه هایی است که وقتی گفته می شود در استان خشکسالی داریم، به عنوان راه حل ارایه می شود؛ راه حلی که به نظر می رسد همچنان روی کاغذ بماند و روزبه روز بر مخالفانش هم افزوده شود. چرا که برخی از کارشناسان و صاحبنظران معتقدند طرحهای انتقال آب، با هزینه ای که برای تامین آب به کشاورزان  ... “بحران در کرمان …..”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

بیانیه ی روز تالاب ها

  در روز 13 بهمن، نمایندگان چند سازمان مردم نهاد در منطقه ی تالاب بوجاق گرد هم آمدند تا به مناسبت روز جهانی تالاب ها، نگرانی خود را از وضع وخیم تالاب های کشور و به ویژه وضع تالاب بین المللی بوجاق، اظهار کنند. بیانیه ی زیر، در این ارتباط از سوی  سمن ها (از جمله از سوی “دیده بان کوهستان”) امضا شده است: انجمن پایشگران محیطزیست ایران  در کشور خشک ایران حدود 250 تالاب وجود دارد که 5/2 میلیون هکتار وسعت این سرزمین خشک را در بر گرفته و به ساکنین این سرزمین، از انسان و سایر جانداران بیش از 14 کارکرد حیاتی و موهبت طبیعی را عرضه می کند. این درحالی است که بسیارى از اکولوژیست ها معتقدند که ارزش، اهمیت و فوائد تالاب ها هنوز به درستى شناسایى نشد ه است. مطالعات تالاب ها نشانگر آن است که تالاب ها حدود 10 برابر جنگل ها و 200برابر  ... “بیانیه ی روز تالاب ها”

ادامه ←