نقشه گستره خشکسالی کشور تا پایان بهمن ماه 1390

همچون هر ماه همکاران من در پایگاه ملی مدیریت خشکسالی، گزارش و نقشه گستره خشکسالی کشور تا پایان بهمن ماه 1390 را ارائه دادند. طبق این گزارش :

“استان های واقع دامنه های
شمالی و جنوبی رشته کوه البرز در شرایط ترسالی متوسط تا ترسالی شدید قرار دارند.
که در این بین قسمت اعظمی از استانهای تهران و خراسان رضوی در شرایط ترسالی شدید
قرار گرفته اند. همچنین در ناحیه آذربایجان (گره خوردگی دو رشته کوه بزرگ ایران)
وضعیت خشکسالی متوسط تا ترسالی متوسط حکمفرما می باشد. استانهای واقع در مرکز کشور
که بصورت نواری از غرب به شرق یعنی از کرمانشاه تا خراسان جنوبی در شرایط تر سالی
تا خشکسالی شدید قرار گرفته اند. بیشترین گستره خشکسالی در دوره مزبور مربوط به
غرب، جنوب و شرق کشور می باشد. که در شرایط نرمال  تا خشکسالی بسیار شدید قرار دارد. در منطقه غرب
کشور گستره خشکسالی به حداکثر خود رسیده و شامل استانهای ایلام و خوزستان می باشد.

تنها استان سیستان و بلوچستان در (جنوب شرق) در شرایط ترسالی تا خشکسالی شدید قرار
گرفته است.”

کم کم اوضاع جنوب کشور به سوی وخامت می رود. نه؟

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده