رئوس وسرفصل گزارشات ارزیابی اجمالی طرح ها و پروژه های مشمول ارزیابی زیست محیطی

 (پیوست شماره ۲ تصویب نامه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ شورای عالی حفاظت محیط زیست )


گزارش ارزیابی اجمالی طرح می بایست دربرگیرنده موارد زیر حداکثر در 100 صفحه باشد:


1-    محیط زیست ، آثار مهم طرح بر محیط زیست وبرنامه های پیشگیری کاهش و کنترل آثارنامطلوب و نتیجه گیری از ارزیابی زیست محیطی (حداکثر تا 5 صفحه)


2-    تشریح طرح یا پروژه پیشنهادی


2-1- عنوان طرح


2-2- اهداف ، نیازها و ضرورت های طرح


2-3- جایگاه طرح در برنامه ها و سیاست های کلی مملکت


2-4- قوانین ، مقررات و استانداردهای زیست محیطی مرتبط با طرح


2-5- موقعیت مکان پیشنهادی طرح (روی نقشه با ذکر فواصل از کلیه کاربری های موجود در منطقه )


2-6- گزینه های مکانی و فنی طرح


2-7- فازبندی کلی طرح (آماده سازی ، ساخت ، اجرا وبهره برداری و……) برنامه های توسعه آتی


2-8- تشریح زیر فعالیت های طرح به تفکیک فاز احداث و بهره برداری


2-9- نمودار خط تولید ، و تشریح فرآیندها برای واحدهای صنعتی و معدنی (تولیدی)


2-10- تاسیسات جانبی و پروژه ای پی آیند ( احداث راه ، اماکن و خدمات عمومی و………)


2-11- ویژگی های طرح در هریک از گزینه ها وفازهای طرح شامل :


در ادامه ی مطلب………….

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده