دمي با حافظ (2)

مصلحت وقت


حالیا   مصلحت  وقت  در  آن  می بینم
که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم

جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم
یعنی از  اهل جهان پاک دلی بگزینم

جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم
تا  حریفان  دغا  را  به جهان کم بینم

سر به آزاده گی از خلق بر آرم چون سرو
گر دهد  دست  که دامن  ز جهان  برچینم

بس که در خرقه ی آلوده زدم لاف صلاح
شرمسار  از  رخ  ساقی  و  می  رنگینم

سینه ی تنگ من و بارغم او؟ هیهات!
مرد این بار گران نیست دل مسکین ام

بر دلم گرد ستم هاست خدایا مپسند
که  مکدر  شود  آئینه ی  مهر  آئینم

من اگر رند خراباتم و گر حافظ  شهر
این متاعم که همی بینی و کم تر زینم.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده