دفاع بومی از یک زیستبوم

تا دفاع از محیط زیست به یک شعور اجتماعی و به خواست گروه های قابل توجهی از جامعه بدل نشود، نمی توان انتظار داشت که تخریب سرزمین کمتر شود. خوشبختانه، چند سالی است که نشانه های خوش یمن حراست مردمی از طبیعت کشور به چشم می خورد (نگاه کنید به یادداشت دیگر این تارنگار، در اینجا). نمونه ی اخیر و در خور اعتنای قضیه، مخالفت روستاییان منطقه ی کوه بافق در استان یزد با احداث جاده در این کوهستان است؛ در سبز پرس بخوانید.