در فصل سرما … با مخلوقات دیگر خداوند مهربانتر باشیم

 

دراین روز و شب های سرد و غم انگیز و بخ بندان، بیاد داشته باش که پیشی های زیادی هستند که اینقدر شانس نداشته اند در خانه گرمی در کنار انسان مهربانی زندگی کنند و دسترسی به هیچ گونه غذائی (حتی استخوانهای باقیمانده در سطل های زباله) را ندارند.

اگر گربه ای را دیدی در سرما گوشه ای از کوچه یا…